ร้อยเอ็ด/… รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด ไม่เป็นทางการ?

ร้อยเอ็ด/…
รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด ไม่เป็นทางการ?

เมื่อเวลา 08.30-17.00 น วันนี้ 20 ธ.ค 2563 เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริต โปร่งใส รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร/ ชื่อตัว / ชื่อสกุล/ ที่อยู่/ =คะแนน?
-1 นายเอกภาพ พลซื่อ 37 ม.2 9.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด =108,997 คะแนน
-2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ 251/19 ถนนผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมือง =46,388 คะแนน
-3 นายมังกร ยนต์ตระกูล 111 ม.2 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด =98,715 คะแนน
-4 นายชยพล ญศมูลมณี 30 ม.1 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด =8118 คะแนน
-5 นายโชคชัย ชนะดี 196 ม.7 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด =4,009 คะแนน
-6 น.ส จิราภรณ์ น้อยวิบล 65 ม.7 9.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด =4,292 คะแนน

เขตเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด 1 เขต =20 อำเภอ สมาชิก ส.อบจ.ร้อยเอ็ดมี 36 เขต / อ.เมืองร้อยเอ็ด แบ่งเป็น 4 เขต เลือกตั้ง/ 4 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเสลภูมิ,สุวรรณภูมิ,โพนทอง,เกษตรวิสัย=3 เขตเลือกตั้ง/ 2 เขต มี 5 อำเภอได้แก่อำเภอจตุรพักตรพิมาน,อาจสามารถ,พนมไพร,ธวัชบุรี,หนองพอก/ อำเภอที่มี เขตเดียว มี10อำเภอ ได้แก่อำเภอโพธิ์ชัย,ปทุมรัตต์,จังหาร,ศรีสมเด็จ,โพนทราย,เชียงขวัญ,หนองฮี,ทุ่งเขาหลวง,เมืองสรวง,เมยวดี. จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือก 704,500 คน

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Tiger Post
%d bloggers like this: