ร้อยเเอ็ด/•••• กองทุนหมู่บ้านชัยวารี จัดจับฉลากมอบกระบือจำนวน 1 ตัวให้กับสมาชิกไปเลี้ยงเป็นทุนหมุนเวียน

ร้อยเเอ็ด/•••• กองทุนหมู่บ้านชัยวารี จัดจับฉลากมอบกระบือจำนวน 1 ตัวให้กับสมาชิกไปเลี้ยงเป็นทุนหมุนเวียน

ร้อยเเอ็ด/••••
กองทุนหมู่บ้านชัยวารี จัดจับฉลากมอบกระบือจำนวน 1 ตัวให้กับสมาชิกไปเลี้ยงเป็นทุนหมุนเวียน

เมื่อเวลา 09.00น.วันนี้ 22 ธ.ค 2563 นายสำราญ โสตคำน้อย ประธานกองทุนหมู่บ้านและนายสวรรค์ พูลเพิ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เรียกสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมาประชุมเพื่อสอบถามผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงกระบือเพศเมีย สีดำ จำนวน 1 ตัว ราคา 30,000 บาท
สมาชิกกองทุนมีความประสงค์จะนำกระบือไปเลี้ยง จำนวน 8 คน แต่มีกระบือ จำนวน 1 ตัวประธานกองทุนและผู้ใหญ่บ้าน จึงให้สมาชิกทั้ง 8 คน จับฉลากเพื่อนำกระบือไปเลี้ยง ปรากฏว่า นางช่อน จำปาเป้า เป็นคนจับฉลากถูกรางวัลกระบือ ประธานกองทุน และผู้ใหญ่บ้านชัยวารี จึงได้มอบกระบือตัวดังกล่าวให้กับนางซ่อน จำปาเป้า

รับไปเลี้ยงดูแลรักษาจนได้ลูกแล้วมอบแม่พันธ์ุให้กับสมาชิกคนอื่นนำไปเลี้ยงอีกต่อไป
นายสำราญ โสตคำน้อย ประธานกองทุนหมู่บ้าน ่เปิดเผยว่า กองทุนนี้ประกอบด้วย 1.ทุนที่เป็นคนแต่ละคนเป็นทุนทางสังคมที่ถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือสังคม 2.ทุนทางวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มคน ที่ประสานสอดคล้องกับ สิ่งแวดล้อม 3.ทุนทางศีลธรรม หมายถึงความถูกต้องแห่งการอยู่ร่วมกัน เช่นความเอื้ออาทร ต่อกัน ความเชื่อถือและไว้วางใจกันได้ ความสุจริต ความเสียสละ 4.ทุนทางทรัพยากร เช่น ดิน น้ำ ป่า อากาศ ไร่นาวัวควายที่มีการอนุรักษ์มีการใช้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

Tiger Post