มุกดาหาร ผู้สมัครนายก อบจ. นำเอกสารเข้ายื่นต่อ กกต. ร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่

มุกดาหาร ผู้สมัครนายก อบจ. นำเอกสารเข้ายื่นต่อ กกต. ร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.20 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร นายวิริยะ ทองผา บ้านเลขที่ 53 หมู่ 9 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เบอร์ 4

ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอคัดค้านการเลือกตั้ง ว่าการดำเนินการเลือกตั้งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดการดำเนินการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีผลทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563
นายวิริยะ ทองผา กล่าวว่า หลังจากมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในการจัดการเลือกตั้งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยมีการปิดป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง แผ่นพับในการแนะนำการเลือกตั้ง ให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร โดยการแจกจ่ายและส่งทางไปรษณีย์ไปยังภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกครัวเรือนในจังหวัดมุกดาหาร แผ่นพับดังกล่าวมีส่วนที่เป็นการแนะนำขั้นตอนการเลือกตั้งสำหรับประชาชนอยู่ในแผ่นที่ 2 และ 3 ข้อที่ 1-5 แผ่นพับข้อ 3 ความว่า รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายมือหัวแม่มือบนต้นขั้วบัตร ด้านซ้ายมือตัวอย่างบัตรสีชมพู มีข้อความว่า บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ด้านขวามือบัตรสีเขียวมีข้อความว่า บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น แต่ในวันเลือกตั้งตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า บัตรเลือกตั้งสีชมพู เป็นบัตรเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่น ส่วนบัตรเลือกตั้งสีเขียว เป็นบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (นายก อบจ.) ทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิดความเข้าใจผิด ลงคะแนนผิด เนื่องจากแผ่นพับแนะนำการเลือกตั้งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นได้จาก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหว้านใหญ่

ซึ่งมีเขตเลือกตั้งเดียว มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอหว้านใหญ่ 3 คน คือ หมายเลข 1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 แต่กลับมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหว้านใหญ่ เป็นหมายเลข 4 ทำให้บัตรดังกล่าวเป็นบัตรเสีย ซึ่งความจริงแล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนให้กับเบอร์ 4 ผู้สมัครนายก ซึ่งมีอีกหลายเขตเลือกตั้งที่เป็นเช่นนี้
นายวิริยะ ทองผา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อว่าเกิดจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าใจ และเชื่อตามแผ่นพับแนะนำการเลือกตั้งที่ได้แสดงขั้นตอนการเลือกตั้งของศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เกิดขึ้นในลักษณะนี้ทุกเขตเลือกตั้ง จึงทำให้เกิดบัตรเสียของผู้ลงคะแนนที่ต้องการลงคะแนนให้กับผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 4 ในบัตรสมาชิกซึ่งไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเบอร์4 เลย แต่ประชาชนยังมีการลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครเบอร์ 4 ด้วยเหตุข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขอให้ท่านได้โปรดทำการตั้งกรรมการสอบสวนและไต่สวนและมีคำสั่งให้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดมุกดาหารใหม่ และงดการรับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย
นายนิยม วิเศษบำรุงเจริญ บ้านเลขที่ 50/1 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า แผ่นพับที่ส่งมาให้ตามบ้านก็ได้อ่านดูว่า ให้ไปเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค. ในแผ่นพับมีบัตรสีชมพู บอกว่าเป็นของผู้บริหาร (นายก) ถ้าสีเขียวจะบอกเป็น สจ. (ส.อบจ.) แต่เวลาไปเลือกตั้ง เราต้องไปเลือกตามแผ่นพับ(โบชัว ) ที่เขาส่งมาให้ เพราะว่าทางหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองไปลงคะแนน เขาก็ไม่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจ ตนเองก็ลงไปตามแผ่นพับ ทำให้สับสนและงง ในแผ่นพับก็ไม่ชัดเจน แต่แล้วก็ได้ลงคะแนนตามแผ่นพับ บอกสีชมพูเลือก นายก และสีเขียว เลือก ส.อบจ. ตามแผ่นพับ

นางสาวพิมล โพนทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่า ในฐานะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร ก็จะดูแลผู้สมัครทุกท่าน หากข้องใจในการจัดการเลือกตั้งเราก็พร้อมจะดำเนินการตามกฎหมายให้ โดยมีระเบียบขั้นตอน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด มุกดาหารจะได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง โดยจะให้ความเป็นธรรมทุกท่าน
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 24 เขต ใน 7 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 270,858 คน ผู้มาใช้สิทธิจำนวน 184,508 คน บัตรดี 172,172 บัตร บัตรเสีย 7,335 บัตร และบัตรไม่ลงคะแนน 5,001 บัตร ผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. หมายเลข 2 ผลคะแนนจำนวน 57,713 คะแนน และผู้สมัครหมายเลข 4 ผลการนับคะแนนจำนวน 57,542 คะแนน ซึ่งคะแนนห่างกันจำนวน 171 คะแนน จึงเป็นเหตุให้ผู้สมัครนายก อบจ.มุกดาหาร หมายเลข 4 ได้มาร้อง กกต.ให้มีการเลือกตั้งใหม่

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Tiger Post
%d bloggers like this: