แม่ทัพภาค 4 เยี่ยมชมโรงงาน Hand in Hand รือเสาะ โมเดลการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพบปะผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ สานนโยบายสร้างสันติพื้นที่ ปลายด้ามขวาน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

แม่ทัพภาค 4 เยี่ยมชมโรงงาน Hand in Hand รือเสาะ โมเดลการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพบปะผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ สานนโยบายสร้างสันติพื้นที่ ปลายด้ามขวาน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่โครงการเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นำร่องพื้นที่ อ.รือเสาะ ต.รือเสาะ หรือวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Hand in Hand)เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีพล.ต.ไพศาล หนูสังข์ผบ.ฉก.นราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์
นายอำเภอรือเสาะ พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ. 46 นายรพี มามะ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ผู้จัดการโครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำร่องพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หรือโครงการ Hand in Hand อำเภอรือเสาะ จัดตั้งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นการสร้างงานสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนให้เกิดการสร้างงานที่ยั่งยืน นำสู่การสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และเทศบาลตำบลรือเสาะ เป็นผู้ประสานงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแก่ประชาชนที่ประสงค์จะเข้ามาเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการฯ มีแนวความคิดว่าเมื่อโครงการฯเป็นของชุมชน สามารถบริหารโดยชุมชนและเพื่อชุมชน สู่เศรษฐกิจชุมชนขับเคลื่อนโดยชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

จากนั้น มทภ.4 ได้ร่วมเวทีร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมเคียงข้างสร้างสุข ในพื้นที่ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร เข้าร่วมกว่า 60 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะประสานสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมกันระดมความคิดเห็น แสวงหาทางออก เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำทุกข้อมูลปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน ที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริง มาร่วมกันปรับแก้ให้ตรงจุด ตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งนั่นจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การเกิดสันติสุขต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการ น้อมนำ กระแส พระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
และนโยบายสำคัญเร่งด่วน 5 ด้าน
ประกอบด้วย
1งานการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย
2 งานแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
4.งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง 5.งานสร้างความเข้าใจ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักใน
5.การสร้างสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืน

ด้านนายรพี มามะ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสาน ระดับพื้นที่ กล่าวว่า แนวทาง เพื่อการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายการพูดคุย และบทบาทของคณะประสานงานในระดับพื้นที่ ผู้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อน และสร้างสภาวะแวดล้อม ตลอดจน สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุย นำพาความสันติสุข นับเป็นภารกิจหนึ่ง ในกระกระบวนการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมั่นคง และยังยืนต่อไป

Tiger Post
%d bloggers like this: