มุกดาหาร แม่บ้านมหาดไทย ออกเยี่ยมเยาวชนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

มุกดาหาร แม่บ้านมหาดไทย ออกเยี่ยมเยาวชนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองประทานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระราชินูปถัมภ์ เพื่อเยาวชนและนักเรียนรับพระราชทานทุนในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ประจำปี 2563 จำนวน 8 ราย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว รายละ 1,000 บาท และถุงยังชีพ สำหรับการเยี่ยมในครั้งนี้ นักเรียนทุน ม.ท.ศ.ได้แก่ นางสาววิไลวรรณ รัตนวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้แก่ เด็กหญิงอรอนงค์ เชี่ยวชาญ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร เด็กหญิงเยาวภา ใจสุข ชั้น ป.2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) เด็กหญิงศิรินาถ ศรไชยญาติ ชั้น ม.4 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ด.ญ.ปภังกร คำมงคุณ ชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านหนองยาง อ.ดงหลวง นางสาวรุ่งทิวา ศรีมณีพันธ์ ชั้น ปวส.1 (บัญชี)

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เด็กชายชนะชล สิงห์ศร ชั้น ป.2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น เด็กหญิงเจนจิรา รัตนะพันธ์ ชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านนาโด่
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การออกเยี่ยมนักเรียนครั้งนี้ในรอบปีการศึกษา 2563 เพื่อให้กำลังใจและติดตามผลการเรียน ความประพฤติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเด็กและเยาวชนประพฤติดียากไร้ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพ นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนและความประพฤติดี มีความตั้งใจในศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และความฝันในการประกอบอาชีพในอนาคต
สำหรับทุน ม.ท.ศ. เป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลและจัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ. ช่วยให้นักเรียนที่ได้รับทุนได้รับโอกาสเรียนต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้งยังได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้รอบด้าน ให้มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีงาม มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร 081-0501177

Tiger Post
%d bloggers like this: