ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล” และการขยายผลการทอผ้า “ลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล” และการขยายผลการทอผ้า “ลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) ร่วมต้อนรับ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 (เขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีภารกิจการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดังนี้
1.นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านโคกโก ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีเจ้าของแปลงครัวเรือนต้นแบบฯ และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) นำชมพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และได้เยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ การเลี้ยงผึ้งชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว ซึ่งเป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กไน อาศัยในโพรงไม้ โพรงใต้ดิน หรือโพรงที่เกิดจากมนุษย์ทำขึ้น โดยผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรงนี้ เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้แก่ผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี

2.นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการฯ พร้อมคณะ ติดตามผลการดำเนินงานขยายผลการทอผ้า “ลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โครงการการแต่งกายชุดผ้าไทย”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ณ กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอ โดยมี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานศีลปาชีพอำเภอตากใบ ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกกลุ่มทอผ้าในพื้นที่ ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ ในการนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้มอบแนวทาง การสานต่อแนวพระดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงประทาน “ลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้กลุ่มทอผ้ากลุ่มต่างๆ นำไปดำเนินการต่อไป 3.นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนายปกรณ์ แก้วนพรัตน์ หมู่ที่ 4 บ้านคลองไหล ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ ตลอดจนพบปะพูดคุย และ มอบแนวทางการดำเนินงานแก่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) 3. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการฯ พร้อมคณะ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพญาดา บาติก ณ หมู่บ้านบึงฉลาม หมู่ที่ 10 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ รับชมการสาธิตเพ้นท์ผ้าบาติก (BATIK)

ซึ่งเป็นผ้าพื้นถิ่นที่ได้รับความนิยมของจังหวัดนราธิวาส มีความโดดเด่นอยู่ที่การใช้สี และลวดลายที่คมชัดของภาพ ที่สามารถบอก ทั้งถิ่นที่มา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ธรรมชาติ เอกลักษณ์ของแหล่งผลิต ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของคนในท้องถิ่น ในการนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญๆ ของกลุ่มฯ 4.นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ได้ประชุมพบปะกับพัฒนาการอำเภอ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญๆของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ให้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น,ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป

Tiger Post
%d bloggers like this: