อำเภอเดชอุดม คิกออฟ”โคก หนอง นาโมเดล”โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชิวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

อำเภอเดชอุดม คิกออฟ”โคก หนอง นาโมเดล”โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชิวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “KiCK Off โคก หนอง นา โมเดล” น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ รัชกาลที่ 9 มาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนได้รับความพึงพอใจ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยอำเภอเดชอุดมมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 จำนวน 808 แปลง แบ่งเป็น CLM จำนวน 7 แปลง HLM จำนวน 801 แปลง พื้นที่ขนาด 15 ไร่ จำนวน 7 แปลง พื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 473 แปลง

และพื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 328 แปลง โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 อปท. กำนัน 16 ตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ช่างผู้ควบคุมงานทุกตำบล ผู้รับจ้างปรับพื้นที่ที่แจ้งความประสงค์ดำเนินโครงการฯ ผู้รับจ้างซื้อวัสดุ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 88 คน รวมทั้งสิ้น 188 คน
โดยใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว :ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน

Tiger Post
%d bloggers like this: