กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นพร้อมชิงตำแหน่งกับกลุ่มก้าวหน้าในการเลือกตั้งนายกฯสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเลือกตั้ง28มีค64นี้

กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นพร้อมชิงตำแหน่งกับกลุ่มก้าวหน้าในการเลือกตั้งนายกฯสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเลือกตั้ง28มีค64นี้

..กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นพร้อมชิงตำแหน่งกับกลุ่มก้าวหน้าในการเลือกตั้งนายกฯสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเลือกตั้ง28มีค64นี้

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

เมื่อวันนี้8ก.พ.2564 ตั้งแต่เวลา08.30น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายนวัต บุญศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทรา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ร่วมสังเกตการณ์ การรับสมัครวันแรกของ การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่8-12 ก.พ. 2564 โดยการดำเนินงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุวิทย์ วิเชียรศรี ประธานฯ นางปรานี จันทราช นายสุพัฒน์ คำภักดี กรรมการ นายวิทยา ตรีวิเศษ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และคณะ ดำเนินงาน ในการเลือกตั้งนั้น มีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 1 ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 18 ตำแหน่งจาก3เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาฯเขตละ6คน เขตละ15หน่วยเลือกตั้ง จากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด46หน่วยเลือกตั้ง เลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564

โดยกลุ่มก้าวหน้านำโดย นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติตระกูล นำสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง นายกฯและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้งทีมมาลงชื่อก่อนเวลา08.30น. จึงได้ยื่นเพื่อขอรับหมายเลข คือ สมัครนายกฯ หมายเลข1 นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติตระกูล สมัครสมาชิกฯเขต1ครบจำนว6คน,สมาชิกฯเขต2จำนวน5คนขาด1คน,สมาชิกฯเขต3จำนวน4คนขาด2คน รวม 15คน อาทิผู้สมัครเขต1คือหมายเลข1นายสมพงษ์ อัศวแสงพิทักษ์,หมายเลข2นายอริยะ งามสนิท,หมายเลข3นายอานนท์ งามสนิท,หมายเลข4นายเจษฎา หาญสันเทีย,หมายเลข5นายพลายชุมพล สนธิรักษ์,หมายเลข6นายวรวิทย์ ตั้งกิจเจริญพงษ์

ส่วนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น มาลงชื่อสมัครทีหลัง เวลา10.09 น. นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ อดีตนายกฯและสมาชิกฯก่อนที่จะมีการสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ สมัครนายกฯ หมายเลข2 นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมทั้งผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครบทุกคนทุกเขตจำนวน18คน ได้หมายเลขตรงกันทั้งหมด คือ หมายเลข7-12 อาทิ เขตเลือกตั้งที่1ผู้สมัครกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น จำนวน6คน ลงเวลา10.09น. หมายเลข7นายสรายุทธ์ ชาติบัญชากร,หมายเลข8นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ,หมายเลข9นายกิติ โฆษิตจิรนันท์,หมายเลข10นายอำนวย อายุวัฒน์,หมายเลข11นายพีรพันธ์ ชัยคณารักษ์กูล,หมายเลข12น.ส.ชิษณิชฎา วิจักษณบุญ

ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกำลังดำเนินการรับสมัครนายกฯและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต่อไปจนถึงวันที่12ก.พ.2564 โดยจะมีการเลือกตั้งในวันที่28มีนาคม2564

นายนวัต บุญศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-วันที่17 มี.ค. 2564 วันสุดท้ายการเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง,วันที่ 21 – 27 มี.ค. 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง,วันที่ 28 มี.ค. 2564 วันเลือกตั้ง,วันที่29 มี.ค.-4 เม.ย.2546 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง,วันที่ 27 เม.ย. 2564 ประกาศผลการเลือกตั้งกรณีไม่มีร้องเรียน

และที่สำคัญคือ ผู้ที่จะสมัครฯจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจในคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 26 ข้อ ทั้งอายุตัว มีชื่อในทะเบียน หลักฐานการเสียภาษี อนึ่งหากผู้สมัครรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา 120 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปี ส่วนผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ร้อยเอ็ดที่ผ่านมาสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และระวังข้อห้ามความผิดในการเลือกตั้ง อาจมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง อีกด้วย เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส สอบถาม สายด่วน 1444 021418888 เวบไซต์ Smart Vote หรือ ตาสับปะรด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542

Tiger Post