ร้อยเอ็ด…ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จุดที่ 4

ร้อยเอ็ด…ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จุดที่ 4

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จุดที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ (สวน ป่า นา น้ำ) วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม บ้านหนองหน่อง หมู่ที่5, 9 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมให้ข้อแนะนำและกำลังใจในการดำเนินงานตามโครงการ โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมธิติญาณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ประธานองค์อุปถัมภ์วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม ร่วมสนธนาธรรม

ในการนี้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด รต.อ.หญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ปลัดอำเภอประจำตำบลอีง่อง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Tiger Post
%d bloggers like this: