ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรผสมผสาน

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรผสมผสาน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129/ข่าว

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดอ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อส่งเสริมให้มีเครือข่ายความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเกษตรร่วมกัน โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้สมัครที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 46 ราย ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ 29 ราย อาทิ ผู้อำนวยการ ธกส. สาขาร้อยเอ็ด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาที่ดิน ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด ผู้แทนประมงจังหวัด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรที่สมัครฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 106 ราย เป็นสมาชิกสหกรณ์ 14 ราย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอยู่ในพื้นที่ 19 อำเภอ จำนวนสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 สหกรณ์ในพื้นที่ 16 อำเภอ กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สินเชื่อแก่ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 6 ราย รายละ 70,000 บาท เป้าหมายโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 12 ราย ประเภท

กิจกรรมที่ต้องการคือ เกษตรผสมผสาน ทำนา เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวทำการเกษตรอยู่แล้ว คาดว่าจะเป็นทีมนำร่องและประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129/ข่าว

Tiger Post
%d bloggers like this: