นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184/-ข่าว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 หลายกลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้แก่ พ.อ.นพ.ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

พ.อ.นพ.ศิวพล บุญรินทร์ สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณทิต ปี พ.ศ.๒๕๒๗ ได้สะสมความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม ดังนี้ หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ ๔๔, หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารรุ่นที่ ๔ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก, หลักสูตรรองผู้อำนวยการผ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป รุ่นที่ ๗, หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓๑, ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ.๒๕๔๕, หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม สำหรับแพทย์ทหาร รุ่นที่ ๑๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184/-ข่าว

Tiger Post