ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนเชิงประณีต (Intensive farm) ปศุสัตว์มูลค่าสูงSmart Livestock 101ให้ได้รับผลตอบแทนมูลค่าสูง

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนเชิงประณีต (Intensive farm) ปศุสัตว์มูลค่าสูงSmart Livestock 101ให้ได้รับผลตอบแทนมูลค่าสูง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184/ข่าว-

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Smart Livestock 101 ปศุสัตว์มูลค่าสูง จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดมีความพร้อมที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตามโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนเพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อคุณภาพรวมกับโคเนื้อพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในระบบให้ได้ 1,000,000 ตัวภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2569) ภายใต้การบูรณาการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อเชื่อมโยงระบบการผลิต ระบบการตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนเชิงประณีต (Intensive farm) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ให้ได้รับผลตอบแทนเป็นปศุสัตว์มูลค่าสูง ใช้หลักการตลาดนำการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น พร้อมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ เช่น การปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำโครงการ Smart Livestock 101 ปศุสัตว์มูลค่าสูง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อน 6 กิจกรรม ดังนี้
1. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมแม่โคเนื้อเพื่อการผลิตลูก
3. เพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ
4. พัฒนาและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสัตว์ภายใต้อาหารโคเนื้อโคขุนสูตรทุ่งกุลา
5. พัฒนาระบบตลาด (ตลาดนำการผลิต)
6. พัฒนาฐานข้อมูล (Big data)

จากการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อยในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มแรก การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง -> มอบหมาย ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อน สร้างการรับรู้ และเปิดตัวโครงการฯ ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการให้มากที่สุด ในเฟสแรกเน้นที่โค+กระบือ
…มุ่งส่งเสริมเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์มากยิ่งขึ้น…
กลุ่มที่สี่ พัฒนาระบบตลาดและฐานข้อมูล(Big data) -> มอบหมายสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมขับเคลื่อน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184/ข่าว-

Tiger Post
%d bloggers like this: