มุกดาหาร จัดพิธีวัน พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2564

มุกดาหาร จัดพิธีวัน พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2564

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีถวายเครื่องสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมด้วย นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางกัลยกร สุขสานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า วันนี้เมื่อปีพุทธศักราช 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ณ ลุมพินีสถาน และพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับ การช่างของไทย ความตอนหนึ่งว่า เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ ๒ มีนาคม 2564 “ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเราต้องอาศัย และใช้บริการหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุก ๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่สามประการ ประการแรก ได้แก่ ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการ และความรู้ทางการออกแบบ ประการที่สอง ได้แก่ ปัญหาเรื่องฝีมือ ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริง ๆ ประการที่สาม ได้แก่ ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยให้ช่างได้มี งานทำ มีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่าย การช่วยเหลือทั้งสามประการนี้ จะต้องกระทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไร สำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้า จากพระแสพระราชดำรัสดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงสายพระเนตร อันยาวไกลที่มีพระราชดำริถึงความสำคัญของช่างฝีมือ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อทุกคนในสังคม จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้มีฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพราะนั่นหมายถึงคุณภาพของสินค้าและบริการตลอดจนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทย แม้จะผ่านมาถึง 50 ปีแล้ว ยังคงทันสมัยและนับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงแรงงานได้น้อมนำใส่เกล้ามาปฏิบัติ ในการพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือ พัฒนาสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถของประเทศ สร้างการยอมรับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติถวาย พระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านให้เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐาน การช่างไทย” พร้อมกับกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และในปีนี้วันที่ 2 มีนาคม ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ปวงข้าพระพุทธเจ้าอันประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กร นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนต่างพร้อมใจกันมา ณ ที่แห่งนี้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ยิ่งใหญ่ จะสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายความจงรักภักดี ขอตั้งจิตปฏิญาณน้อมนำ กระแสพระราชดำรัสไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจมั่นสืบไป
ทั้งนี้ วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันที่แรงงานและช่างฝีมือไทยทุกคนต่างได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ในการพัฒนาฝีมือการช่างเพื่อประโยชน์แด่ส่วนรวม ดังพระราชกรณียกิจที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างเสมอมา สมดังพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และเพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือไทยต่างได้ย้อนเห็นถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ ในการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาอย่างทัดเทียมกับชาติอื่น ๆ และร่วมกันพัฒนาฝีมือช่างของตนเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกสืบไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Tiger Post
%d bloggers like this: