โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยกระแสน ได้รับมอบอาคาร สหกรณ์ สร้างโดยหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยกระแสน ได้รับมอบอาคาร สหกรณ์ สร้างโดยหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์2564
ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดจาก ร้อยตำวจเอก
อารณย์ มาลัย ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกระแสน ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัด อำนาจเจริญ พร้อมคณะสมาชิกกลุ่มสหกรณ์เกษตรพร้อมเพียมกันมามอบอาคาร 1หลัง เพื่อ เป็น ศูนย์กลางในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ให้ ได้รับโอกาสและเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองโดยอาศัยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองและชาวบ้าน ในชุมชน การปลูกฝัง แนวคิด กับหลักและวิธีการสหกรณ์ให้แก่เยาวชนจะช่วยให้เด็ก ได้เรียนรู้มีทักษะในการทำงานร่วมกันการฝึกวางแผนร่วมคิดร่วมทำ ดังนั้นสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญได้สนองพระราชดำริในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกระแสนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แห่งนี้ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงป. 6 มีนักเรียน จำนวน 70 คน ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากสำนักงานสหกรณ์ จังหวัด อำนาจเจริญ ได้ร่วมกับสหกรณ์กลุ่มการเกษตรทถกภาคส่วนในจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ให้กับโรงเรียน

พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมร้านสหกรณ์นักเรียนมูลค่า 150,000 บาท พร้อมทำพิธีมอบอาคาร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เด็กชายประยุทธ์ ถกลโยธินประธานนักเรียน ได้กล่าวขอบคุณผ่าน ผู้สื่อข่าวว่า ขอบพระคุณทุกๆท่านที่มา ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกระแสนแห่งนี้ได้มีร้านสหกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์.

ภาพ/ข่าว..ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล รายงาน.0986214219

Tiger Post
%d bloggers like this: