กกต.อบจ.มุกดาหาร อบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

กกต.อบจ.มุกดาหาร อบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

กกต.อบจ.มุกดาหาร อบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.63 นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรม เจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งกกต. ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น ณ ห้องมุจลินท์ชั้น 3 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นางบัวพันธ์ กอดแก้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนับคะแนนทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ และการบริหารผลการเลือกตั้ง ซึ่งมีการนำระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ในการประมวล รวมคะแนนผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว รวมทั้งการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจภายในระยะเวลาที่จำกัด และเกิดประสิทธิผล และเพื่อให้การบริหารจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม โปร่งใส และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นไปในทางเดียวกัน
โดยมีเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการทุกอำเภอจำนวน 7 อำเภอ อำเภอละ 1 คน คณะทำงานร่วมผลคะแนนจำนวน 24 เขต เขตละ 2 คน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 80 คนเข้ารับการอบรม โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีประชากร 348,825 คน มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 267,769 คน มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 24 เขต 174 หน่วย โดยแยกเป็นอำเภอเมืองมุกดาหาร 9 เขต อำเภอดอนตาล 3 เขต อำเภอนิคมคำสร้อย 3 เขต อำเภอคำชะอี 3 เขต อำเภอดงหลวง 3 เขต อำเภอหนองสูง 2 เขต และอำเภอบ้านใหญ่ 1 เขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น- 17.00 น.

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Tiger Post