“สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน” เปิดฝึกอบรม 5 หลักสูตร นักขับรถลากจูง

“สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน” เปิดฝึกอบรม 5 หลักสูตร นักขับรถลากจูง

“สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน” เปิดฝึกอบรม 5 หลักสูตร นักขับรถลากจูง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูง รุ่นที่ 3/2563 มีนักขับรถบรรทุกสนใจเข้าฝึกอบรมจำนวนมาก หลักสูตรอื่นๆไม่น้อยหน้า มีทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าฝึกต่อเนื่องเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 น.ส.สุขศรี ไล่กสิกรรม ผอ.สถาบันฯนานาชาติ เปิดเผยว่า ในห้วงสัปดาห์นี้ สถาบันฯเปิดฝึกอบรมหลายสาขา ทั้งในและนอกสถาบันฯ รวม 5 สาขา ได้แก่ 1.การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress 2. การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 3. การจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นแบบโฮมสเตย์ 4. เทคนิคการขับรถลากจูง และ5. การโฆษณาและการตลาดด้านการท่องเที่ยว(ดำเนินการพื้นที่ จ.มุกดาหาร) รวมผู้เข้าฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 104 คน ฝึกวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 โดยกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าอบรม
น.ส.สุขศรี กล่าวต่อไปว่า จุดเด่นของสัปดาห์นี้ อยู่ที่สาขาเทคนิคการขับรถลากจูง และสาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นแบบโฮมสเตย์ โดยเฉพาะสาขาเทคนิคการขับรถลากจูง ยังคงเป็นหลักสูตรที่มีประชาชนคนไทยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการอยากทำงานเป็นนักขับรถบรรทุกสินค้า เนื่องจากตลาดแรงงานยังมีความต้องการนักขับรถขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ สถาบันฯได้รับงบประมาณในการจัดฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 5 รอบ การฝึกอบรมในครั้งนี้ เราเดินทางมาถึงรอบที่ 3 แล้ว ซึ่งเป็นรุ่นที่ 23 นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา โดยในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมาก ซึ่งมากกว่า 2 รอบที่ผ่านมา สถาบันฯจึงต้องดำเนินการคัดเลือกให้เหลือ 25 คน และสำรองอีก 5 คน รวมเป็น 30 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร ประวัติอาชญากรรม และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด เนื่องจากกระบวนการฝึกของเราเข้มข้นมากตลอดระยะเวลาการฝึก 1 เดือน ฉะนั้น ผู้ที่จะเข้าฝึกกับเราต้องมีความอดทนทั้งสภาพจิตใจ และความพร้อมด้านร่างกาย ด้านสาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นแบบโฮมสเตย์ โดยสาขานี้สถาบันฯเปิดฝึกให้กับ สปป.ลาว เป็นครั้งแรก และเป็นความต้องการฝึกอบรมของ สปป.ลาวด้วย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีแนวโน้มที่จะหันมาสนใจในธุรกิจขนาดย่อม และธุรกิจที่สามารถทำได้เองในครอบครัว อย่างโฮมสเตย์ เนื่องจากมีความพร้อมของพื้นที่ธรรมชาติ ที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม และสภาพสิ่งแวดที่เอื้ออำนวย ประกอบกับ สปป.ลาว เริ่มมีนักท่องเที่ยวหันมานิยมเที่ยวเชิงนิเวศน์อนุรักษ์มากขึ้น จึงเริ่มเกิดธุรกิจขนาดย่อมขึ้นอย่างรวดเร็ว ในหลายๆแขวง ของ สปป.ลาว ส่วนในบ้านเรา สาขานี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดย 3 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยเข้ามาฝึกอบรมและจบการฝึกไปแล้ว จำนวน 156 คน
จากหลักสูตรที่หลากหลายของสถาบันฯนานาชาติ ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสถานการณ์ด้านแรงงานที่เปลี่ยนไป ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการแรงงานจากสถานประกอบกิจการของไทย และจากกลุ่มประเทศ GMS ได้ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่สถาบันฯนานาชาติแห่งนี้ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ได้รับความสนใจ และมีชื่อเสียงด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในระดับนานาชาติ ที่ต่างยอมรับว่า เป็นศูนย์กลางการพัฒนาฝีมือแรงงานในแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อย่างแท้จริง ผอ.สุขศรีกล่าว

 

Tiger Post